Buccellati - Rings - 3 File Campanelli - Jewelry

三叶坎帕尼利

抛光白金黄金镶玫瑰切割钻石

材质: 
白金抛光, 黄金, 玫瑰式切割钻石
缩放打印