Skip to main content
loader
Buccellati - 耳环 - Opera Tulle系列纽扣耳环 - 风格作品

Opera Tulle系列纽扣耳环

纽扣耳环由黄金材质打造而成,镶嵌珍珠贝母材质的布契拉提标志元素,饰以珠罗纱工艺打造出的放射状花纹

材质: 
黄金, 珍珠母
缩放打印